Jdi na obsah Jdi na menu
 


Strategie

25. 3. 2008
    
Stručná charakteristika školy z hlediska řízení pedagogického procesu
 
            Naše škola zajišťuje úplnou devítiletou docházku. Na 1.stupni bylo v tomto školním roce otevřeno 18 tříd a na 2.stupni 15 tříd. Na začátku školního roku 2004 -2005 bylo evidováno 810 žáků.
            Vyučování na 1. stupni probíhá podle vzdělávacího programu Obecná škola a na 2. stupni podle vzdělávacího programu Základní školy. Žákům s vadou výslovnosti je poskytována logopedická péče. Děti s vývojovouporuchouučeníjsou vyčleněny jedenkrát týdně z kmenových tříd a vyučovány zvlášť v malých skupinách českému jazyku nebo matematice. Této činnosti se věnuje paní učitelka ve speciální učebně. Od sedmého ročníku si děti vybírají z nabídky 7 volitelných předmětů. Pro žáky zdravotně oslabenézajišťujeme 2x v týdnu zdravotní tělesnou výchovu.
V loňském roce byla dána do provozu třetí počítačová pracovna s nejnovějším vybavením pro 15 žáků a vyučujícího. Učebny 1.stupně v obou budovách školy jsou vybaveny nejméně jedním počítačem a někde i s přístupem na internet. Ve čtvrtých a pátých třídáchmají děti zařazenu informatiku jednu hodinu týdně. Třída je vždy rozdělena na dvě části. Jedna získává základní dovednosti v práci s počítači a druhá se učí vyhledávat informace ve školní knihovně. V 6. třídě se učí děti používat ve fyzice části z programu Excel. Další využívání počítačů je v rámci jednotlivých předmětů.
Školní knihovna je využívána i jako Informační centrum. Tady si mohou žáci půjčovat knihy, číst, studovat, vyhledávat na internetu nebo psát úkoly. V knihovně probíhají i akce pro veřejnost – např. setkání dvou generací u počítačů, akce počítače s rodiči nebo tzv. Noc s Andersenem.
            Pravidelně organizujeme školy v přírodě, lyžařské kursy, plavecký výcvik žáků v 1. - 5. ročníku. Učitelé zajišťují školní výlety a školní akce související s výchovně vzdělávací činností školy. Jedná se o exkurze, Klub mladého diváka, pravidelné zájezdy na koncerty do Rudolfina, sběrové akce a řadu mimoškolních aktivit.
            Tradičně zveme rodiče k  rozsvícení vánočního stromu u školy. Při této příležitosti vystupují se svým programem i děti z mateřské školy, naše dva pěvecké soubory a děti s literárním pásmem. V průběhu roku žáci s učiteli připravují vánoční a velikonoční akademii–dopolední vystoupení pro žáky a odpolední pro rodiče, či masopustní rej masek. Při všech veřejných vystoupeních mají děti možnost se seberealizovat, zažít pocit úspěchu i napětí. Naučí se pracovat s mikrofonem, spolupracovat s ostatními, rozvíjet komunikativní dovednosti. Jeden se učí od druhého. I moderování a příprava průvodního slova není nic lehkého. V Den dětí pořádáme pro 1. – 5. třídy „dopoledne pro rodičes dětmi“. Tentýž den organizujeme i cyklistický závodkolem Jezera v Poděbradech na regionální úrovni.
            Žáci devátého ročníku již po několik let vítajína škole budoucí prvňáky ze všech mateřských škol s programem, který seznámí budoucí prvňáčky s novým prostředím. Zároveň dostanou symbolický keramický klíč od naší školy a drobné dárky nejen z keramiky.
            V závěru školního roku si vycházející žáci připravují pro své spolužáky vystoupení „Poslední zvonění“, které se koná v tělocvičně školy. Úspěch akce nám potvrzuje naše přesvědčení, že pokud se dá dětem prostor, dokáží udělat velice pěkné věci.
            Setkání žákůs Policií České republiky, městskou policií, záchrannou službou, s hasičským záchranným sborem, Českým červeným křížem probíhá pravidelně v závěrečném týdnu školního roku.
            O naší práci píší žáci a učitelé do žákovského časopisu Školní svět, do místních novin a na www stránky školy. Často zveme zástupce tisku, aby na svých stránkách informovali o našich akcích a o životě ve škole.
            Naší snahou je, aby škola byla otevřenou institucí s kompetentním pedagogickým sborem orientovaným na žáka a kvalitním vzdělávacím programem, aby zde panovala atmosféra důvěry mezi všemi aktéry vzdělávacího procesu.
Pro uskutečnění našich vizí je důležitá nejen spolupráce s vyučujícími a žáky, ale i s rodiči. Ti mohou ovlivňovat chod školy svými názory prostřednictvím vypsaných konzultačních hodin, individuálně domluvených schůzek, doporučení Sdružení rodičů nebo přímou účastí ve vyučovacích hodinách.
 
 
Cíl výzkumného šetření
 
            Ze tří předložených dotazníků byly vybrány do původního dotazníku takové otázky, které by mohly naší škole pomoci při tvorbě vlastního kurikula. Volil jsem spíše obecnější hledisko zaměřené k celkové koncepci školy. Chtěl jsem, aby otázky postihly takové oblasti, jako jsou - materiální vybavení, potřeby žáků, lidský potenciál, spolupráce s rodiči a postavení školy v obci, na základě jakých pilířů může vznikat konkrétní vzdělávací záměr školy, kde jsou naopak rezervy a co je nutné napravit v nejkratší době, tedy vyhodnotit vnější a vnitřní faktory. Klíčová otázka zní: “Zajistí naše škola i v budoucnu všem žákům spolehlivě základ všeobecného vzdělání?“
            Šetřením bych rád zjistil i to, jaké klima panuje na pracovišti. Jaké činitelé ovlivňují jeho kvalitu.
Tento dotazník, jako jeden z evaluačních nástrojů, jistě nemůže postihnout veškerou problematiku přechodu na moderní školu budoucnosti, ale bude dalším krůčkem v nelehké cestě při tvorbě vlastního vzdělávacímu programu. Poslouží i jako další součást mapování analýzy stávajícího stavu.
            Tím, že respondenty jsou pedagogičtí zaměstnanci školy, budou s největší pravděpodobností dobře postihnuty vnitřní problémy a aktuální stav naší instituce.
 
 
Zjištěné výsledky dotazníkového šetření
 
Sestavení dotazníku
 
Dotazník byl sestaven z 28 otázek, které byly vybrány z ohledem na cíl výzkumu – podmínky pro tvorbu školního vzdělávacího programu a klima školy. Otázky byly číslovány podle postupného výběru ze tří dotazníků předložených zadavatelkou práce. Nejsou tedy uspořádány podle problémových okruhů. To by ovšem nemělo ovlivnit zjišťované výsledky dotazníku. Naopak, respondenti se musí neustále soustředit a nahlížet na problematiku školy komplexně. Pro jednoznačnou orientaci jsem k předkládaným otázkám doplnil u hodnocení přívlastky charakterizující silnou či slabou stránku.
 
Statistické údaje
 
K vyplnění bylo vyzváno 25 pedagogů školy, to je 53% z celkového počtu učitelů. Kolegové dotazník vyplnili ochotně v průběhu jednoho týdne. Návratnost dotazníků byla 92procentní. Celkem se aktivně výzkumu zúčastnilo 49% pedagogických zaměstnanců. Vyhodnocovalo se celkem 23 dotazníků.
 
 
ŠKOLA: Základní škola T. G. Masaryka v Poděbradech, Školní 556
 
Otázka
1
2
3
4
1
Zavádění nových metod práce ve škole
10
12
1
0
2
Kvalitní informační systém v rámci školy
9
13
1
0
3
Sdílení a předávání
zkušeností ve škole
2
9
10
2
4
Podmínky pro zvyšování
odbornosti a kvalifikace učitelů
13
8
2
0
5
Dobře zpracovaný a
zaběhnutý systém spolupráce s rodiči, obcí, krajem…..
4
12
7
0
6
Vnitřní vybavenost školy
6
14
3
0
7
Fungující organizační struktura školy
2
17
4
0
8
Týmové zapojení pracovníků do řešení problémů
2
12
6
3
9
Kvalita vztahů mezi
Pracovníky
4
15
3
1
10
Důslednost vedení při zavádění změn, inovací
7
10
6
0
11
Zvládnutí obav a strachu ze změn
3
15
4
1
12
Kvalitní, koncepční a systematické řízení projektů
4
12
6
1
13
Získání a podpora schopných, talentovaných lidí pro proces rozvoje školy
1
11
9
2
14
Systém motivace pracovníků
0
10
8
5
15
Inovace ve výuce
3
18
2
0
16
Dostatečné finanční zdroje
1
6
10
6
17
Vybavení výpočetní technikou
20
3
0
0
18
Schopnost „nabídnout“ a zajišťovat komplexní potřeby žáků a dětí
12
7
4
0
19
Spolupráce s okolními
školami
0
4
12
7
20
Úroveň výchovně
vzdělávacího procesu
11
12
0
0
21
Pružná reakce managementu školy na změny
7
14
2
0
22
Tvůrčí klima
1
16
5
1
23
Jasné rozdělení pravomocí
a odpovědností – delegování
5
7
9
2
24
Dostupnost technologických a finančních zdrojů pro
podporu inovací, rozvoje školy
0
12
11
0
25
Ztotožnění se pracovníků se školou
1
17
5
0
26
Dobrá pověst školy
11
12
0
0
27
Hrdost zaměstnanců na školu – tradice školy
7
12
4
0
28
Mzdy zaměstnanců – odměňování
0
8
10
5
Červená barva značí slabé stránky.                    Zelená barva označuje silnou stránku školy
Šedě je označen nejednoznačný výsledek.         Ostatní oblasti jsou hodnoceny spíše kladně.
 
Celkový výsledek
 
 
                                                   silná stránka           slabá stránka
Hodnocení
1
2
3
4
Celkový počet odpovědí
146
318
144
36
 
 
 
 
22% odpovědí je velmi pozitivních             7% odpovědí je velmi negativních
 
49% odpovědí je pozitivních                                   22% odpovědí je negativních
 
 
Z uvedených výsledků vyplývá, že 71% vyplňujících dotazník volilo u předložených otázek hodnocení 1 nebo 2 a 29% volilo 3 nebo 4. Z velmi obecného hlediska lze konstatovat, že zaměstnanci vnímají školu pozitivně, ale u necelé jedné třetiny voleb je třeba se zamyslet, proč bylo zvoleno negativní hodnocení.
 
  
 
 
Interpretace zjištěných skutečností
 
 
            Následující část bude věnována komentáři k výsledkům zkoumání. V první části vyhodnotím pozitivní výsledky dotazníkového šetření..
            Velmi kvalitní vybavení výpočetní technikou dává škole možnost jisté profilace. Zde připomenu ještě jednou využití počítačů v učebním plánu 4. a 5. tříd v rámci zařazeného předmětu informatika, na 2. stupni v předmětu multimediální výchova nebo v odpoledních hodinách pro všechny žáky od 1. tříd, kteří navštěvují kroužky výpočetní techniky. Tato technika pravděpodobně souvisí i s kvalitním informačním systémem školy a to i přes to, že máme dvě budovy. K tomu je ovšem nutný ještě nejen kvalitní software, ale dobrá i ústní komunikace mezi vedením a dalšími zaměstnanci.
Aby učitelé byli schopni ovládat veškerou techniku, pomůcky, aby přistupovali k výuce inovativním způsobem, je nutné jim zajistit podmínky pro další celoživotní vzdělávání. To ovšem není jen v jejich rukou, ale musí přihlížet k potřebám instituce. Vedení školy proto pravidelně organizuje společná školení pro celý pedagogický sbor, výjezdy do jiných škol nebo např. relaxační pobyty.
Jsem rád, že kolegové ohodnotili reakci managementu na změnu kladně. Je totiž třeba stále mít na paměti, že pokud Indián jede na mrtvém koni, tak ho vymění. Tedy, není jiné cesty vpřed než cestou neustálé promyšlené změny.
Nepřeceňuji kladné vyhodnocení úrovně výchovně vzdělávacího procesu, ale tento závěr podtrhuje také výsledek lednové školní inspekce, když ta hodnotila tuto oblast jako velmi dobrou.
Budova školy bude zanedlouho stát v našem městě již 70 let a dobrá pověst je velmi křehká záležitost. Doufám v loajálnost všech zaměstnanců a v uvědomění si vzájemné zodpovědnosti při své práci za celkovou image školy.
            Jako nejednoznačné se jeví následující oblasti.
Sdílení a předávání zkušeností ve škole. Stále se totiž nedaří ve větší míře uplatňovat vzájemné hospitace a více předávat zkušenosti z individuálního vzdělávání. Nadále bude nutné prohlubovat týmovou práci.
Získávání dalších finančních zdrojů nebo schopných a talentovaných lidí souvisí s celkovou situací ve školství. I tak však každý pracovník ve škole, díky své práci a šíření dobrého jména školy, může tuto věc měnit k lepšímu.  
I když je dána pracovní náplní základní činnost pedagoga, bude nutné se změnami, které nás čekají s novým postavením škol, důsledněji delegovat nadstandardní úkoly a jejich plnění veřejně vyhodnocovat.
            Na závěr tohoto bloku následuje výčet slabých stránek.
K mému překvapení je velmi záporně hodnocena spolupráce s ostatními školami. Ve městě je několik středních škol, mateřských škol a ještě jedna základní škola, která s naší téměř sousedí. Myslím, že dotazovaní zúžili odpovědi právě na vztah s touto základní školu.
Nedostatečné finanční zdroje asi pálí každého, kdo pracuje ve školství a je lhostejné zda uvažoval na úrovni individuální, místní či celorepublikové. S tím úzce souvisí i platy ve školství. Je však třeba oddělit finanční odměňování pedagogických pracovníků jako takových a odměňování pracovníků v určitých podmínkách instituce. Dále je vhodné mít na zřeteli, že odměna nemusí být vždy jen peněžní.
I přes veřejně a průhledně stanovený systém osobního ohodnocení je celkem záporně klasifikován systém motivace pracovníků.
 
 
Návrh strategie, která umožní proměnit slabé stránky ve stránky silné
 
 
Spolupráce s okolními školami
 
            Již existuje dlouhodobá spolupráce se všemi mateřskými školami ve městě. Pro děti ze školek naše škola organizuje Den dětí, vítání budoucích prvňáků, akademie, vánoční vystoupení, schůzky před zápisem do prvních tříd, ve spolupráci s Ekogymnáziem organizujeme mikulášskou nadílku atd. Zástupci středních škol mají možnost žáky informovat o studijních oborech. Naši žáci zase navštěvují jejich „dny otevřených dveří“. Přímo v budově školy sídlí i Zájmově umělecká škola, která pro nás pořádá (a sama se prezentuje) výchovné koncerty, klavírní doprovod pěveckého sboru, taneční vystoupení na akademiích apod.
            Určité rezervy jsou ve spolupráci se sousední základní školou. Ta, bohužel, odmítá jakékoli společné oficiální aktivity. I přes to, naše zařízení žákům druhé školy nabízí výuku zdravotní tělesné výchovy a kurzy pro děti se specifickými poruchami učení. Další zlepšení zde vidím ve spolupráci na úrovni jednotlivých tříd. Např. objednání společného představení v divadle nebo mezitřídní sportovní turnaj organizovaný, ne vedením škol, ale tělocvikáři. Případně malování obou družin na chodník pod vedením vychovatelek. Snad by se dal uskutečnit i sportovní turnaj mezi učiteli.
Každopádně musíme tuto školu chápat jako největšího a v podstatě jediného konkurenta v nejbližším okolí. Zároveň však tento vnější determinant nás bude neustále nutit vyhodnocovat a vylepšovat faktory ovlivňující naše postavení v očích potencionálních zákazníků.
            Myslím, že podobná spolupráce škol přinášející užitek oběma stranám - především jejich žákům - může existovat i v konkurenčním prostředí. A pokud si škola i nadále udrží současnou prestiž, pozitivní vnitřní klima a bezpečné prostředí, ruku v ruce s kvalitním vzdělávacím programem a erudovanými odborníky, nemusí se podobné spolupráce s okolím obávat.
 
 
Dostatečné finanční zdroje
 
 
            Toto je velmi široká oblast. Zúžím ji na finanční zdroje naší školy, které se netýkají mezd (řešeno níže). Vím, že učitelé mají malou představu o tocích peněz do školy a upřímně se přiznávají, že je to většinou ani nezajímá. Myslím, že v tomto případě byli spíše pod vlivem celkové nálady ve společnosti ve vztahu ke školství a nezaměřili se na konkrétní školu. To je ale pouze subjektivní vyhodnocení. Vnitřní vybavenost patří podle tohoto dotazníku totiž mezi silné stránky. Možná by byla vhodná podotázka: „Co vám chybí při výuce na této škole“. Jistě, peněz není nikdy dost a materiální zabezpečení lze neustále zkvalitňovat. Tak by bylo asi dobré, aby si všichni zaměstnanci uvědomili možnosti získání jiných finančních zdrojů než „oficiálních“:
  1. získat finance pomocí Sdružení rodičů pro určitou aktivitu
  2. pokusit se získat peníze z vyhlašovaných grantů (SIPVZ, EU apod.)
  3. oslovit rodiče a požádat je o sponzorský dar
  4. oslovit místní podnikatele a získat sponzorský dar
  5. zorganizovat prodejní akci např. jarmark
  6. další komerční aktivity školy (pronájem prostor)
  7. materiální podpora od přátel školy (písek do doskočiště,)
  8. sběrové akce (papír, kaštany, pomerančová kůra)
  9. bezplatné služby (rodič odveze sběr)
  10. podporovat dobré jméno školy = více žáků
Každý svou snahou může získat finanční zdroje = více zaangažovat pedagogy i v této oblasti.
 
 
Mzdy zaměstnanců – odměňování
 
Obecné hledisko – platy ve školství, ve srovnání s ostatními vysokoškolskými                                            profesemi, jsou nízké. S tím vedení školy málo zmůže,ale náladu                               sboru (nakonec i jeho složení) i toto jistě velmi ovlivňuje.
Situace v dané škole   - mít jasně a přehledně definována veřejná kritéria hodnocení
                                       - ohodnocovat zvyšování kvalifikace, mít plán vzdělávání      
- při odměňování dbát hesla: za stejný výkon, stejná odměna
- odměňovat schopné a pracovité, nebát se výrazně 
 diferencovat
- využívat i jiné stimuly při odměňování (i v dnešní době se       
                                      najdou tací, kteří mají jiné ideály než sumu peněz)
                                    - posílit roli dalších pracovníků i v oblasti odměňování
- posilovat osobní zainteresovanost a zodpovědnost
- sledovat systémy odměňování u konkurenčních subjektů
 
Systém motivace pracovníků
 
 
I když u této otázky nebylo jednoznačně stanoveno negativní vyhodnocení, je nutné se jí zabývat. Z označených slabých stránek je tato, dle mého názoru, nejpalčivější. Nakonec identifikovat motivační faktory pomůže řešit i situaci v odměňování.
            Ve školství je motivace důležitější než kdekoli jinde. Nejen proto, že s ní kantoři sami musí umět zacházet, ale i pro důvody popsané výše. Myslím, že hlavní úkol je lidi především nedemotivovat – to je totiž mnohem jednodušší než je motivovat.
            Základní možností řešení managementu je: mít vypracován motivační program:
a) motivovat profesionalitou
-         umožnit soutěžení = výzvy ke splnění úkolů
-         jistota místa, rozvoj schopností, nezávislost
-         možnost kariérního růstu (třídní učitel předseda komise, vedoucí týmu…= uplatnit manažerské schopnosti)
-         rozvíjet u zaměstnanců pocit osobní důležitosti
-         vytvářet prostor pro aktivní pracovníky (např. brainstorming)
b) motivovat finančními prostředky
-         vytvořit a dodržovat vnitřní systém odměňování
-         mít dostatečné množství finančních prostředků u nenárokových složek
A dále?:
- vážit si jeden druhého (ať jde či nejde o podřízeného)
- snažit se „vyjít si vstříc“, partnerské vztahy
- prostředí týmové práce (každý je důležitý)
- respektovat čas podřízených
- uplatňovat zpětnou vazbu
- vymítit ze všech oblastí na pracovišti nejistotu
- otevřeně hovořit o úspěších (prezentovat úspěchy) i o tom co se nepodařilo.
            Bohužel, spolehlivý systém motivace podřízených ve všech situacích asi neexistuje. I přesto považuji tento problém pro management školy jako jeden z nejzásadnějších a je třeba se otázkou motivace pracovníků dále zabývat a studovat ji.
           
 
 
Závěr
 
 
            Výsledky výzkumu ukázali, že škola v očích zaměstnanců má ve většině strategických oblastí, jako jsou vzdělávací program, personální a materiálně technické podmínky a mimoškolní aktivity, pozitivní kredit. Jako problém se ukázali nedostatečné zdroje financí. Vyloženě slabé stránky zde nejsou definovány. Tam, kde učitelé cítí slabší místo školy, je možná náprava.
            Ukázalo se, že určitou nespokojenost ovlivňují vnější faktory jako je celospolečenské klima a mikroklima (spolupráce škol). Z vnitřních faktorů převládá spíše spokojenost – práce pedagogického sboru i jeho řízení, koncepce práce školy, informační systém a pravidla chodu. Nelze záporně hodnotit ani pracovní prostředí.
            Ve škole jsou nastaveny přijatelné podmínky pro udržení kvalitních učitelů a je tedy dobrý předpoklad i díky materiálnímu vybavení pro vytvoření kvalitního školního vzdělávacího programu. Škola má předpoklady i do budoucna být otevřenou institucí a vzdělávacím centrem ve městě.